I.v.m. drukte kunnen momenteel geen nieuwe afspraken gemaakt worden

Direct contact?

085 00 434 75
info@energieplan.nl

Kantoortijden

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00
zaterdag & zondag gesloten

Uw privacy staat centraal

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens EnergiePlan B.V. (hierna: 'EnergiePlan') verwerkt en voor welk doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: EnergiePlan B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Lloydsweg 41, 9641 KJ Veendam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64616207.

1. Soorten persoonsgegevens

Wij verwerken op verschillende momenten persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst afsluit of gebruik maakt van onze website www.energieplan.nl. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, e-mailadres en automatisch gegenereerde gegevens zoals IP-adressen, browsergegevens en zoekgedrag.

2. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden :

  1. Algemeen klantencontact
  2. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de diensten te leveren en te factureren. De gegevens kunnen verder worden gebruikt voor het behandelen van vragen en/of klachten en het verbeteren van onze dienstverlening.
  3. Direct-marketingdoeleinden
  4. Indien u daar mee akkoord bent gegaan dan gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze diensten.
  5. marktonderzoek
  6. We gebruiken uw gegevens ook voor marktonderzoek om zo onze diensten te verbeteren, bijvoorbeeld ten behoeve van klantcontact. Hiervoor hebben we een gerechtvaardigd belang.
  7. Wet- en regelgeving
  8. Wij gebruiken de persoonsgegevens om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Beveiligingsmaatregelen

EnergiePlan heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik of verwerking. De beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit fysieke (toegangs)beveiliging, wachtwoorden, encryptie van data, training van medewerkers, jaarlijkse externe audit. Daarnaast werkt EnergiePlan conform de vereisten van ISO 27001. De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

4. Verwerkers

EnergiePlan kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van EnergiePlan, zullen optreden. Met deze verwerker sluit EnergiePlan een verwerkersovereenkomst af, waarin de verwerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze privacyverklaring na te leven.

5. Verstrekken persoonsgegevens aan derden

EnergiePlan verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij EnergiePlan hiertoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting) of indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.

6. Websites van derden

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de website van EnergiePlan en niet op websites van derden waarvoor op de website een doorlink mogelijkheid is opgenomen. Wij raden u aan om de privacyvoorwaarden van de websites van derden goed door te nemen voordat u overgaat tot het delen van persoonsgegevens.

7. Rechten van betrokkenen

U heeft zelf controle over uw persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor uw rechten op toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid. EnergiePlan zal tijdig aan deze verzoeken voldoen, tenzij deze kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.

Indien u geabonneerd bent op een nieuwsbrief en deze niet meer wilt ontvangen, dan kan u zich altijd uitschrijven via de afmeldmogelijkheid die in iedere nieuwsbrief is opgenomen.

Cookies en andere technieken kunt u gemakkelijk zelf verwijderen of blokkeren. Zie hiervoor onze cookieverklaring: energieplan.nl/cookie-verklaring.

Indien u een verzoek doet dat betrekking heeft op persoonsgegevens, houdt er dan rekening mee dat we u kunnen vragen om u te identificeren. Indien u daarvoor een kopie van uw paspoort of ander ID-bewijs meestuurt, vragen we u om uw pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken.

8. Bewaren van persoonsgegevens

EnergiePlan zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven vermelde doeleinden. Nadat het niet meer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te bewaren, worden deze door ons verwijderd.

9. Vragen en klachten

Indien er vragen zijn over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop EnergiePlan gebruik maakt van uw persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld:

E-mail kan worden gericht aan:
info@energieplan.nl

Post kan worden gericht aan:
EnergiePlan B.V.
t.a.v. klantenservice
Lloydsweg 41
9641 KJ Veendam

Eventuele klachten over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u hierover meer informatie vinden.

10. Wijzigingen privacyverklaring

EnergiePlan kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop EnergiePlan persoonsgegevens verwerkt.

Veendam, 8 januari 2021